1G772-60012

LarryB's 1G772-60012, 1903-3011 Fuel Shutoff Solenoid fits Kubota 12V

Description

Kubota - 1G772-60012, 1G772-60014, 1903-3011


Kubota - KX0574, KX0803T, M6040DT1, M6040DTC, M6040DTC1, M6040F, M6040F1, M6040FC, M6040FC1, M6040HD1, M6040HDC, M6040HDC1, M6040HDNB1, M7040DT, M7040DT1, M7040DTC, M7040DTC1, M7040F1, M7040FC, M7040FC1, M7040HD1, M7040HDC, M7040HDC1, M7040HDNB1, M7040HDNBC, M7040SU, M7040SUD, M7040SUH, M7040SUHD, SVL75, SVL75C, U55